top of page

Alvin的0分卷

果時簡直係晴天霹靂 心諗自己差都冇可能差到0分依個地步?

3月大測 以漢武帝做必答題 其實出依份卷時 勾起在下少少往事回憶

當年在下仲係中六果時 老師比左pastpaper小測我做

題目就係圖中所示依條 亦即係大家好熟悉既3月大測其中一份資料

當時因為溫左好多漢武帝 話曬都大topic 所以起勢背背背 起勢寫寫寫 但最後 係拎左0分 係0/25!

果時簡直係晴天霹靂 心諗自己差都冇可能差到0分依個地步?

.

所以最後同老師講左好耐 講到自己寫主題句問題 扣題意識等等 說評論非評論 自說自話

就係咁 我就努力改改改 起曬綱咁不停寫寫寫

最後當然係有改善

.

講依樣野比大家知既原因

其實在下都唔係大家想像中咁叻 都經歷好多起伏跌宕

都面對過同大家一樣 測驗考試晴晴已溫書但都好低分

但不要怕 關鍵係面對!

唔好比眼前個0分嚇親 要檢討自己得失!!!

.

仲有一個月都冇 大家要加油呀!!!

.

.

.

依家睇番依份卷 真係別有一番感覺

終於 到我用依題黎測試學生😂

bottom of page