top of page

有人認為東漢戚宦雖互相傾軋,然亦互相制衡,是以該朝自和帝後仍能有過百年國祚。你同意嗎?試就有關史實加以評論。(10分)

首先多謝各位同學的支持,已經看過同學既答案,都一一比番意見同學。

 

我地讀戚宦亂政,通常只係留意到<亂>,但係留意唔到點解點樣維持國祚。

 

依一題係節錄自2007年CE PAST PAPER(CE即係會考,係文憑試既前生),係之前東漢既重點討論係東漢的衰亡(即係東漢及戚宦亂政之間既連鎖關係),但自從以一年,好多既教科書都有改到版,加入東漢既戚宦亂政點解會延長到國祚。

 

需要明白既係,宦官同外戚係東漢中葉一個勢力唔會OVERLAP到另一個,

而點解會出現依個情況,就要看看下文了﹗

 

首先,東漢從和帝之後,宦官之力量令外戚不能持續專擅朝政,政局不能為所取代。和帝以後,大多皇帝都是年幼即位,需由皇太后輔政,援引外戚專權,但由於外戚之專擅引起皇帝不滿,例如梁冀被質帝稱「跋扈將軍」,後更毒殺質帝,予人專擅之感。所以皇帝長大後,信用宦官,屢次誅除外戚,使外戚不能長期干預朝政。同時因為有宦官的制衡,令西漢王莽篡漢之事件不會再發生。所以,戚宦互相制衡下,令權力不會被他方獨擅,能為東漢帶來過百年國祚。

 

另外,宦官協助皇帝從外戚手中奪回權力後,需要依附皇權,政局不會給宦官取代。宦官權力只是皇權的延伸,因此當協助皇帝親政後,宦官自然得勢,雖然他們會有擁立君主的能力,宦官孫程及王康政變擁立順帝則是一例,但宦官最多只會貪污不法,因他們身體不健全,沒有子嗣,奪位機會微,自然易取得君主的信任,不像外戚威脅皇權。因此,在外戚勢力瓦解後,由於宦官有身體缺憾,終未能把東漢朝政篡奪,使東漢能維持過百年國祚。

 

 

雖然有人認為東漢戚宦輪流掌權,朝政日非,國力日衰,外戚與宦官之弄權實在不能為東漢政權延長國祚。然而,在戚宦弄權期間,皇帝仍有權力控制朝政,例如桓帝時單超被士大夫抨擊,結果引發了兩場黨錮之禍,得桓靈兩帝的支持。但到了袁紹入朝誅滅宦官後,戚宦掌權的力量被打破,令被州牧控制朝政後,天下大亂,繼有董卓、曹操、劉備、孫權爭天下,最後東漢亦被曹丕篡奪,非出自戚宦之手。可見,袁紹入朝誅滅宦官後,打破了戚宦間的勢力均衡,最後更為州牧力量所滅,故戚宦之掌權制衡,實為東漢帶來過百年國祚之關鍵。

bottom of page